a) reagrupar, a fi i efecte de desenvolupar una sinergia, la formació i la recerca en el domini català, els diversos enfocaments transfronterers dins l’espai català i, per impulsar-les, les cooperacions que se’n deriven;
b) crear un pol de recursos, reunir i posar en valor les competències en els dominis del català i del transfronterer;
c) establir un pont, un lloc de trobada i de contacte entre l’espai francòfon i l’espai català;
d) reflectir i afavorir les iniciatives nord-catalanes en els dominis de la recerca, de l’ensenyament, de la creació artística i literària.