Llistat de decisions

Sessió ordinària del 27 de juny del 2007

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– Aprovació de la renovació dels diplomes d’universitat de l’IFCT: D.U. d’Estudis catalans (DUEC), Certificat Pràtic de Llengua catalana (CPLC), D.U. Preparació a la professió de Traducció-Interpretació (PREPATRAD), D.U. bilingüe Realització audiovisual i cinematogràfica (DURCAV), D.U. de Català iniciació 1, D.U. de Català iniciació 2.

– Aprovació d’un conveni amb l’APLEC, Associació per a l’ensenyament del català, destinat a afavorir la cooperació pedagògica entre aquesta associació i l’IFCT. Els estages de formació i les pràctiques en llengua catalana proposats per l’APLEC seran concebuts en partenariat amb l’IFCT i permetran als estatgiaris de beneficiar, o bé d’una validació per les carreres de català (LMD), o bé d’una possibilitat d’inscripció dins els diplomes d’universitat de l’IFCT i especialment dins el DUEC (Diploma d’universitat d’Estudis catalans). Són encarregats del seguiment del conveni Alà Baylac Ferrer per l’IFCT i Miquela Valls per l’APLEC.

 

Sessió ordinària del 18 setembre del 2007

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– Elecció del director: el Sr Joan Becat és elegit a la primera volta amb 18 vots favorables i 6 vots en blanc.

– Election del président del Consell: el Sr Marcel Mateu és elegit a la primera volta amb 21 vots favorables i 3 vots en blanc.

– En aplicació de l’article 14 dels estatuts i per unanimitat, el Consell elegeix com a membres a títol personal el Sr François Figuéras, Director de l’antena del Llenguadoc-Rosselló del CNFPT, i l’Alcalde de Figueres (Catalunya).

– Aprovació de la organització interna de l’IFCT. Totes les estructures internes i delegacions anteriors no tenen més efecte.

= L’IFCT es compon d’un Departament de Català, d’un laboratori, el CREC, i d’un servei d’ensenyament a distància, SETELCAT.

= El Departament de Català gestiona elconjunt de les llicenciatures que són afectades a l’IFCT i els diplomes d’universitat, fins al nivell llicenciatura. Té la responsabilitat de les publications a caràcter pedagògic. A l’interieur del departament i sota la responsabilitat del seu director, Sr Joan Peytaví, uns ensenyants són encarregats de la gestió pedagògica de diplomes o de grups de diplomes. És el cas pel servei de llengua catalana : Sr Alà Baylac-Ferrer, i per la filera de traducció-interpretació : Sra Cristina Badosa.

= El CREC (EA 3681), sota la direcció de Joan Becat, assumeix la responsabilitat de les mencions o especialitats de màster d’Estudis catalans i de Relacions transfrontereres (coordinació Martina Camiade) i dels diplomes d’universitat que corresponen a aquest nivell. Té la responsabilitat de les publicacions a caràcter científic del laboratori, sol o en col·laboració amb altres entitats.

= El SETELCAT, servei de tele-ensenyament de català, és dirigit pel director de l’IFCT. Els seus continguts són sota la responsabilitat del directeur del Departament de Català pel que concerneix els diplomes d’universitat i les llicenciatures, i sota la responsabilitat del director del CREC pel que concerneix els màsters i diplomes del mateix nivell. El SETELCAT és un servei gratuït destinat als estudiants inscrits a l’IFCT o beneficiant d’un acord entre llur entitat de gestió i l’IFCT. Va destinat als estudiants a distància o en semi-presència. Des del seu origen, aquest servei és prestat benèvolment pel professorat de l’IFCT.

Sessió ordinària del 1er de juliol del 2008

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– La Sra Claire Sarda Verges no ha volgut renovar la seva candidatura al lloc de PAST. La candidatura del Sr Florent Martiche va ser triada per la comissió d’especialistes.

– La Sra Martina Camiade és encarregada de missió del President de la universitat Jean Benkhelil, prop del pol transfronterer.

– El Sr Peytavi Deixona és elegit president de la comissió pedagògica de llicenciatura.

– La Sra Cristina Badosa ha demitit del seu encàrrec de la llicenciatura professional. El Sr Alà Baylac Ferrer és designat com a nou responsable d’aquest diploma.

– El director presenta els objectius i els caràcters de la revista electrònica RECERC, que ha obtingut l’ISSN.

Sessió ordinària del 25 de novembre del 2008

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– El director recorda la inauguració de la Casa dels Països Catalans i dóna les gràcies als representants de les entités qui van fer aquesta construcció possible, el Consell General, el Consell Regional i l’aglomeració, a tots aquests que van participar a aquesta realització i especialment a l’arquitecte Sr Barthélemy Ruiz, al Sr Georges-Henri Pages, com també als Srs Jean Louis Blazy i Jean-Marc Mestres.

– L’AFECT, Associació Formativa de l’Espai Català Transfronterer ha esta creada i és albergada a la Casa dels Països Catalans.

– Aprovació d’una modificació dels estatuts, necessària amb la llei LRU: les usuaris formen un sol col·legi.

– Aprovació dels serveis dels ensenyants, de la llista de vacatari de l’any 2008-2009 i del projecte de pressupost 2009.

Sessió ordinària del 9 de juny del 2009

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– Aprovació del calendari de l’any universitari 2009-2010.

– Aprovació per unanimitat de la convenció amb l’ISLRF.

– Aprovació per unanimitat d’un portal dedicat a la recerca i distint del de l’UPVD: recursos digitals.

– Aprovació per unanimitat de les disposicions per a la preparació als concursos dels CAPES i CAPEP de català

– Aprovació per unanimitat del projecte de Màster d’Estudis Europeus i Internacionals.

Sessió ordinària del 25 de juny del 2010

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– Instal·lació del nou consell d’administració. La Sra Imma Tubella i el Sr Joan Vallvé han indicat per escrit que deixaven el seu escó a disposició del Consell. Es considera que totes les entitats albergades a la Casa dels Països Catalans haurien de ser representades al consell de l’IFCT : dues no hi són, l’APLEC i l’Euro-Institut, qui beneficiaran d’aquests dos escons vacants.

– Les comissions pedagògiques de llicenciatura i de màster són aprovades per l’any 2009-2010.

– Per falta de gestions en temps útil pel primer lloc de MCF vacant, i el COS no havent proposat ningú sobre el segon, la universitat ha redistribuit aquests dos llocs. El President Benkhélil assegura que seran tornats a l’IFCT i a l’ICRECS al moment oportú.

– Aprovació dels convenis per a albergar dins la Casa dels Països Catalans l’AFECT, l’APLEC, l’Associació UCE, la Delegació territorial de l’IEC i l’Associació Consorci dels Estudis Catalans.

– El consell aprova la renovació del DUEC, Diploma d’universitat d’Estudis catalans. Aprovació dels DU de català corresponent als marcs A, B1 i B2 europeus.

Sessió ordinària del 23 de mars del 2011

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– El Sr Jean-Michel Hoerner, degà de la facultat de STHI i antic President de la Universitat, indica la durada del seu mandat, fins al 31 de desembre del 2011, i els  objectius assignats pel President Jean Benkhélil : instal·lar als diplomes habilitats pel Ministeri, llicenciatures i màsters, i portar al seu termini la reestructuració administrativa de l’IFCT i STHI.

– La nova estructura serà un Institut i no una Facultat, i tindrà com a base els estatuts i el Consell actuals de l’IFCT, amb les modificacions que seran necessàries i que seran sotmeses al pròxim consell.

– El Sr Marcel Mateu, representant el president del Consell Regional del Llenguadoc-Rosselló, éselegit per unanimitat a la presidència del conseil de l’IFCT.

– Seguint la decisió presa a la reunió de treball del 21de març 2011 presidida per Fabrice Lorente VP Cevu, el CA de l’IFCT aprova per unanimitat la proposta següent : mutualització dels cursos de català amb LEA (UDF LSH) a condició que no siguin una especialitat; amb la seva llicenciatura ETC (Estudis Transfronterers i Catalans), el català queda doncs la especialitat de l’IFCT amb recolzament per l’ICRECS; però, als ensenyaments de llengües generals (anglès, espanyol,…) de LEA, es pot afegir un recorregut de català; no hi ha cap recorregut « turisme » en LEA i en LSH, i l’únic recorregut « turisme » autoritzat serà en Llicenciatura 3 ETC.

– El laboratori ICRECS ha estat habilitat (classe A) així com el conjunt dels màsters. El màster MEF serà obert a la rentrada 2011, primer i segon any, que es tracti del recorregut EBI ensenyament secundari (adossat al màster d’Estudis catalans) o del recorregut EBI ensenyament primari.

Sessió ordinària del 24 d’octubre del 2011

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– La Sra Martina Camiade és elegida directora de l’IFCT per quinze vots a favor sobre quinze votants. Tres membres del Consell eren excusats i cinc eren absents.

– El Consell de l’IFCT a adoptat per unanimitat les modifications següents dels seus estatuts, que seran sotmeses al CA de la universitat :

Article 7

Le Conseil élit, sans condition de nationalité, un Directeur choisi parmi les personnels ayant vocation à enseigner ou effectuant leur recherche dans une unité de recherche affectée à l’Institut. Le mandat du Directeur est de cinq ans, renouvelable une fois consécutivement.

Article 9

(…) Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu’elles comportent un nombre de candidats au moins égal à la moitié des sièges à pourvoir.

Article 10

(…) Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui n’effectuent pas leur service statutaire dans l’Institut peuvent cependant être inscrits sur ses listes électorales s’ils y assurent des enseignements correspondant à un minimum annuel de la moitié de leur service statutaire ou s’ils sont membres titulaires d’une unité de recherche affectée à l’IFCT et sont éligibles dans les mêmes conditions.

De même les enseignants vacataires peuvent être inscrits sur les listes électorales du collège concerné, et être par conséquent éligibles, dès l’instant où ils assurent à l’Institut, dans le courant de l’année universitaire, un minimum de la moitié du service de référence.

– Accions prioritàries : organització d’elections parcials per la representació dels estudiants i dels BIATOS; situació de l’IFCT (diplomes, inscripcions, serveis, càrregues, seguretat); reunió mensual de coordinació; pla de comunicació.

Sessió ordinària del 11 de juny del 2012

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– Balanç de situació de l’IFCT per la directora Martina Camiade : situació dels personals titulars i dels vacataris, estudiants (responsabilitat pedagògica de 257 inscrits), balanç de les hores complementàries i balanç financer, funcionament del Consell dels estudis.

– La Sra Myriam Almarcha és responsable de la llicenciatura professional de traducció-interpretació.

– Balanç de situació del laboratori ICRECS : 21 ensenyants-investigadors de l’UPVD, 30 doctorants inscrits; seminari dels doctorants organitzat per Júlia Taurinyà i Paul-Edith Zoungrana, projectes de recerca 2009-2014, publications de l’ICRECS, revista electrònica RECERC.

– Balanç de l’itinerari EBI, ensenyament bilingüe i immersiu del màster MEF.

– Aprovació del calendari 2012-2013 i de la carta dels examens.

– Aprovació dels diplomes d’universitat CelCat.

Sessió ordinària del 17 de setembre del 2012

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– Elecció del director de l’IFCT : la Sra Martina Camiade és elegida amb dix-sept vots, quatre butlletins blancs i un butlletí nul per vint-i-dos votants.

– Any universitari : aprobació de les càrregues dels diplômes de l’IFCT, dels serveis dels ensenyants, de la llista dels vacataris i dels conferenciants, del reglament interior, de les modalitats de control dels coneixements de la llicenciatura de català.

 

Sessió ordinària del 13 de febrer del 2013

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– El consell de l’IFCT aprova per unanimitat la renovació del conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per la llicenciatura professional de traducció-interpretació.

– El consell de l’IFCT dóna el seu vistiplau als projectes europeus presentats : 1) Projecte europeu 2013-2015 Leonardo “Xarxa europea de les llengües minoritzades”; socis : Universitat de Girona, cap de fila, IFCT/UPVD, Obra Cultural de l’Alguer (Sardenya), ISLRF/Aprene. 2) Projecte europeu 2013-2015 “Lifelong learning programme Lingua-pro” (Formació al llarg de la vida llengües); socis : Xarxa Vives, cap de fila, ICRECS/UPVD, U. de Barcelona, U, de València, U. de Sàsser (Itàlia), U. d’Algarve (Portugal), U. Mickiewicz (Polònia). 3) Projecte europeu 2012-2014 Leonardo “Transfrontier Euro-Institut Network- TEIN”; socis : ICRECS/UPVD, Fachhohschule Kärten Villach (Àutria), U. de Ljubljiana Forser (Eslovènia), Institut Euroschola (Txèquia), Euro-Institut Kelh/Estrasburg, Euro-Institut Caribeny, Centre for Cross Vorejar Studies (Irlàndia).

– El consell de l’IFCT aprova per unanimitat la petició de renovació de les llicenciatures de català i de traducció-interpretació.

– El consell de l’IFCT aprova per unanimitat la petició de renovació dels màsters d’Estudis Catalans i de Relacions Transfrontereres.

– El consell de l’IFCT desitja la renovació de la branca EBI del màster MEF, Ensenyament bilingüe i immersiu, amb l’associació d’ISLRF a la formació.

– Després d’haver-ne examinat les perspectives, subratllat el paper fonamental i expressat les seves reticències a una desaparició com a equip d’acolliment, el consell de l’IFCT a traslladat a una pròxima sessió extraordinària la presa de posició sobre la situació de l’ICRECS.

Sessió extraordinària del 19 de març del 2013

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– El consell de l’IFCT, reunit en presència de tres vicepresidents, Pascale Amiot, Martin Galinier i Jean Benkhélil, del secretari general de l’UPVD i de la directora de gabinet del president, desitja la renovació de la demanda d’habilitació del laboratori ICRECS com a equip d’acolliment. S’acorda que els investigadors de l’ICRESS prepararan un dossier d’habilitació separat que serà presentat al consell de l’IFCT i sotmès ales instàncies de la universitat.

– En aplicació d’aquest acord, els investigadors del laboratori es van reunir el 2 d’abril a fi i efecte de preparar el projecte de recerca. Els investigadors presents van unànimament aprovar aquest projecte alternatiu, les línies de recerca del qual van ser definides. En el marc de l’Espai Europeu de Recerca proposen una Unitat Internacional de Recerca amb centres i instituts de recherca de les universitats de Catalunya sobre els eixos : Fronteres, identitats i actors de l’Europa ; Turisme i territoris ; Societats multilingües, noves tecnologies i immersió lingüística.

Sessió ordinària del 17 de juny del 2013

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– La Sra Camiade, directora de l’IFCT, proposa la creació d’un càrrec de director adjunt. És aprovada per unanimitat. Proposa la candidatura del Sr Alà Baylac-Ferrer, que és elegit per unanimitat.

– Aprovació de les modalitats de control dels coneixements per la llicenciatura i els màsters.

– Després d’una entrevista amb el Sr Galinier, que ha donat totes les garanties de continuitat del laboratori com a eix de l’IDM, l’ICRECS entra dins aquesta estructura. El projecte de l’ICRECS ha rebut cinc cartes de suport d’entitats científiques o territorials.

Sessió ordinària del 18 de setembre del 2013

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– Tenint en compte interrogacions sobre la validesa dels mandats d’alguns membres elegits, el President aixeca la sessió a fi i efecte que la situació del Consell sigui verificada i que les eleccions oportunes tinguin lloc.

Sessió extraordinària del 10 de desembre del 2013

Consell d’administració de l’Institut Franco-Català Transfronterer

Casa dels Països Catalans

Llistat de decisions

– La Sra Martina Camiade, elegida directora el 17 de setembre del 2012 per un mandat de cinc anys, declara voler deixar aquesta funció i posar-la a disposició del consell. El Sr Alà Baylac Ferrer és candidat. És elegida per unanimitat director de l’IFCT fins al final del mandat, al setembre del 2017.